Ro  |  En
Noutati
Linkuri www.ancodom.ro
www.insol-europe.org
Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > CIMED INTERNATIONAL SRL
Licitatii Rovigo
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 31.05.2019 ora 13.00 va avea loc licitatia pentru teren extravilan `` padure `` alfat in prop deb CIMED INTERNATIONAL
ROVIGO SPRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, numar de inregistrare in Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II-0008, CUI RO 20715409, reprezentata prin D-na. Deleanu Aura, practician in insolventa, asociat coordonator, in calitate de lichidator judiciar al CIMED INTERNATIONAL SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite-), cu sediul social în B-dul Ferdinand, nr.99, etaj: P, ap. Camera 17,  sector 2, Bucuresti, Cod de identificare fiscală 12289485, înregistrată la ORC sub nr. J/40/8532/1999, societate aflata în faliment conform Sentintei nr. 7045 din data de 17.09.2016 pronuntata de judecătorul-sindic in Dosarul nr. 7866/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Secţia a VII a Civila,

Prin prezenta Publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 31.05.2019 orele 13.00,  la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski nr.2, sect.1, va avea loc vanzarea prin licitatie publica deschisa a terenului extravilan avand categoria de folosinta „padure”,  in suprafata totala de 107.916,92 mp, situat in com Corbeanca , Jud Ilfov, astfel cum acesta este descris in raportul de evaluare intocmit de societatea de evaluare Veridio SRL si aprobat de adunarea creditorilor din data de 22.11.2016 Terenul in suprafata totala de 107.916,92 mp este alcatuit din 13 parcele de dimensiuni diferite, respectiv:
Nr. crt    Categoria de folosinta    Tarla    Parcela    CF    Nr. Cad.    Suprafata
(mp)
1     Padure    57    169/7    6916    98    4.916,83
2    Padure    57    169/8    6917    99    9.849,79
3    Padure    57    169/9    6918    100    9.851,57
4    Padure    57    169/10/1    6919    101    4.945,47
5    Padure    57    169/10/2    6920    102    4.960,40
6    Padure    57    169/11    6921    103    9.955,73
7    Padure    57    168/12    6922    180    8.777,93
8    Padure    57    168/13    6923    104    9.971,69
9    Padure    57    169/14    6924    105    9.900,05
10    Padure    57    169/15    6925    106    9.869,73
11    Padure    57    169/16    102677(CF vechi 6926)    107    4.886,67
12    Padure    57    169/17    6927    108    10.080,50
13    Padure    57    169/18    6928    109    9.950,56
Informatii suplimentare privind caracteristicile bunurilor  sunt cuprinse in Raportul de evaluare intocmit in cauza, parte intregranta a Caietului de Sarcini.
Pretul de pornire al licitatiei il reprezinta valoarea de piata stabilita prin raportul de evaluare intocmit de catre VERIDIO SRL, respectiv valoarea determinata in ipoteza in care terenul este construibil,  diminuata cu 25 %, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 14.05.2019 :
Denumire bun    Pret pornire
Teren extravilan     1.189.500 EURO, exclusiv TVA

Pentru participarea la licitatie se va achita o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei, participantii sunt obligati sa achite garantia de participare. Garantia de participare se constituie prin ordin de plata in contul unic de insolventa nr. RO85 INGB 0001 0001 7836 8914 deschis la ING Bank Romania, Metropolis  Branch, pe numele CIMED INTERNATIONAL SRL cu specificatia: „garantie in vederea participarii la licitatia publica deschisa cu strigare pentru achizitionarea bunului imobil - terenului extravilan avand categoria de folosinta „padure”, situat in com. Corbeanca, jud. Ilfov, aflat in proprietatea Cimed International SRL.”     Efectuarea platii prin ordin de plata se considera indeplinita la data creditarii contului CIMED INTERNATIONAL SRL cu suma de 10% din pretul de pornire a licitatiei.
Persoanele care vor sa participe la licitatie sunt invitate sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si, pana la acel termen sunt obligate sa-si procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. Pretul caietului de sarcini este in cuantum de 700 lei fara TVA.
    Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare aprobat de catre creditori in data de 22.11.2016, parte integrantă a Caietului de sarcini.

In conformitate cu dispozitiile art. 91 din Legea 85/2006 bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini, precum provilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retentie, sechestre, de orice fel, cu exceptia masurilor asiguratorii dispuse in procesul penal in vederea confiscarii speciale si/sau confiscarii extinse.

    In conformitate cu art. 838 lit.j Noul Cod de procedura Civila, lichidatorul judiciar ii someaza pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vanzare sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.

In conformitate cu prevederile  art. 45 din Legea 46/2008 lichidatorul judiciar ii someaza pe toti cei care au drept de preemptiune in ordinea prevazuta la art. 1.746 din Codul civil si in conditiile Codului Silvic, sa anunte lichidatorul judiciar in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.
In conformitate cu prevederile  art. 45 alin. 6 din Legea 46/2008, Coproprietarii si vecinii proprietari de fond forestier, persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, au un drept de preemptiune, in ordinea prevazuta la art. 1.746 din Codul civil si in conditiile Codului Silvic, la cumpararea de terenuri din fondul forestier aflate in proprietate privata, la pret si in conditii egale.

In situatia in care terenul ce urmeaza a fi vandut este limitrof cu fondul forestier proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, exercitarea dreptului de preemptiune al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale in termenul prevazut  prevaleaza in raport cu dreptul de preemptiune al vecinilor.

In cazul in care titularii dreptului de preemptiune isi exercita acest drept, in cadrul primei licitatii organizate vor fi declarati adjudecatari in conditiile prevazute de art. 45 din Codul Silvic coroborat cu art 1730-1740, respectiv 1746 din Codul Civil daca au oferit cel putin pretul de pornire.

In cazul in care titularii dreptului de preemptiune nu-si manifesta in scris intentia de cumparare in termen de 30 de zile de la instiintare sau, dupa caz, de la afisarea publicatiei de vanzare la sediul primariei si nu participa la prima licitatie publica organizata, acestia nu-si vor mai putea exercita dreptul dupa adjudecarea imobilului.
Mentionam ca, in vederea exercitarii dreptului de preemtiune, participarea la prima licitatie publica deschisa este permisa si preemptorilor in cazul in care acestia isi manifesta intentia de cumparare in conditiile prevazute de Codul Silvic, Codul Civil si Codul de Procedura Civila in vigoare. In ipoteza in care preemptorul nu isi exercita dreptul de preemptiune in cadrul primei licitatii, iar imobilul nu este adjudecat, la urmatoarele licitatii publice preemptorii pot participa ca si simpli licitatori in conditiile prevazute de prezentul Regulament.

In caz de neadjudecare, licitatia  se va relua in data de In caz de neadjudecare, licitatia  se va relua in data de 14.06.2019, 28.06.2019, 12.07.2019, 26.07.2019, 09.08.2019, 23.08.2019, 06.09.2019, 20.09.2019, 04.10.2019 avand acelasi pret de pornire, in acelasi loc si la aceeasi ora .

Cei interesati pot obtine date si informatii suplimentare de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL si la numerele de telefon : 021-210.01.64, 210.16.67, 0724 323 442.

CIMED INTERNATIONAL SRL
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor CIMED INTERNATIONAL SRL
CUI 12289485
RC J40/8532/1999
Localitate Bucuresti
Adresa BUCURESTI
Data licitatie 31 mai 2019
Persoana contact ROVIGO SPRL
Telefon 0212.100.164 0724.323.442
Email office@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu