Events
Home > Events > Articles
 

Un comentariu aplicat referitor la recenta modificare a Legii Insolventei

10 October 2018

In Monitorul Oficial nr. 840/02.10.2018 a fost publicata O.U.G. nr. 88/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative.
In conformitate cu dispozitiile art. 78 din Constitutia Romaniei: “Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.”
Potrivit art. 115 alin. (5) din Constitutia Romaniei: “ Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României.”

Asadar, spre deosebire de legii care intra in vigoare “la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei”, ordonantele de urgente emise de Guvern intra in vigoare dupa indeplinirea a doua conditii prealabile si anume: depunerea spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

In aceste conditii, O.U.G. nr. 88/2018 a intrat in vigoare la data de 02.10.2018, cand a fost publicata in Monitorul Oficial nr.840.
In conformitate cu prevederile art. 15 alin. 2 din Constitutia Romaniei : “Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.”

La art. VIII-X din O.U.G. nr. 88/2018, care sunt dispozitii tranzitorii, este reglemenat modul de aplicare in timp a unor prevederi din Legea nr. 85/2014, asa cum aceasta a fost modificata si completata, precum si din Codul de procedura fiscala, dupa cum urmeaza:

Art. VIII. - Dispoziţiile art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi pentru debitorii aflaţi în procedura insolvenţei la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. IX. - (1) Termenele prevăzute la art. 75 alin. (3) şi art. 143 alin. (1) şi (3) precum şi prevederile art. 75 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi pentru cererile formulate în cadrul proceselor începute înainte de data intrării în vigoare a acesteia, inclusiv celor nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) În cazul cererilor nesoluţionate în procesele aflate pe rol, termenele de soluţionare de către administratorul judiciar sau de către instanţa de judecată, prevăzute la alin. (1), se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. X. - Prevederile art. 133 alin. (5) lit. K), ale art. 133 alin. (51)—(53), precum şi cele ale art. 1351 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi proceselor începute înainte de data intrării în vigoare a acesteia, cu condiţia ca planul de reorganizare să nu fie aprobat de adunarea generală a creditorilor până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Ø In baza art. VIII din O.U.G. nr. 88/2018, dispoziţiile art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, referitoare la posibilitatea creditorului bugetar de a cesiona creantele bugetare, se aplică şi pentru debitorii aflaţi în procedura insolvenţei la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Ø Ca urmare a modificarii art. 75 alin. 3 si 4 din Legea nr. 85/2014, administratorul judiciar este obligat sa verifice in termen de 10 zile de la data depunerii cereriile de plata a creantelor nascute dupa data deschiderii procedurii.

Cu privire la aceasta obligatie a administratorului judiciar, art. IX din O.U.G. nr. 88/2014 prevede ca se aplică şi pentru cererile formulate în cadrul proceselor începute înainte de data intrării în vigoare a acesteia, inclusiv celor nesoluţionate până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă. În cazul cererilor nesoluţionate în procesele aflate pe rol, termenele de soluţionare de către administratorul judiciar, se calculează de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Dispozitiile art. IX se aplica si in ceea ce priveste modificarea art. 143 alin. 1 si 3 din Legea nr. 85/2014, prin care se stabileste obligatia judecatorului sindic de a solutiona in termen de 30 de zile de la inregistrarea la dosarul cauzei, cererea de intrare in faliment, formulata de oricare dintre creditori sau administratorul judiciar, ca urmare a nerespectarii planului de reorganizare, a acumularii de noi datorii catre creditorii din cadrul procedurii de insolventa. Situatia este aceeasi si cu privire la termenul de 30 de zile prevazut pentru solutionarea de judecatorul sindic a cererii de trecere la faliment formulate de titularul unei creanţe curente, certă, lichidă şi exigibilă mai veche de 60 de zile şi un cuantum peste valoarea-prag.

Ø Potrivit dispozitiilor art. 133 alin. 5 lit. k) din Legea nr. 85/2014, asa cum acestea au fost modificate prin O.U.G. nr. 88/2018, cu consimţământul creditorului bugetar exprimat prin vot, planul de reorganizare poate prevedea conversia creanţelor bugetare ale statului în acţiuni, dacă sunt îndeplinite cumulativ anumite condiţii.
De asemenea, ca urmare a completarii art. 133 cu alin. 51 - 53 , creditorul bugetar poate aproba planul de reorganizare în care este propusă reducerea creanţei bugetare negarantate, daca sunt indeplinite anumite conditii.
In fine, art. 1351 intodus in Legea nr. 85/2014, prin O.U.G. nr. 88/2018, prevede ca data stingerii creanţelor supuse conversiei, potrivit prevederilor art. 133 alin. (5) lit. K, este data realizării conversiei.

In conformitate cu art. X din O.U.G. nr. 88/2018, prevederile de mai sus se aplică şi proceselor începute înainte de data intrării în vigoare a acesteia, cu condiţia ca planul de reorganizare să nu fie aprobat de adunarea generală a creditorilor până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Concluzii:
Asa cum am arata mai sus dispozitiile art. VIII-X din O.U.G. nr. 88/2018 cuprind norme tranzitorii care reglementeaza aplicarea prevederilor completate si modificate ale Legii nr. 85/2014, proceselor aflate pe rol la data intrarii in vigoare a actului normative emis de Guvernul Romaniei.

Faptul ca O.U.G. nr. 88/2018 se aplica si proceselor aflate pe rol nu inseamna ca aceasta retroactiveaza, ci reprezinta expresia posibilitatii legiuitorului de a opta intre aplicarea imediata a legii noi si ultraactivitatii legii vechi, a vointei legiuitorului ca aceste prevederi sa se aplice cauzelor aflate din curs (facta pendinta).

Material intocmit de colegul nostru Dl. ION STANCIU.
 
We are members of: We are agreed by: Partners:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu